Külföldi személyek USA adóilletősége


Minden magánszemély USA adóalanynak számít és az USÁban adózik minednnenmű jövedelme után amennyiben a következő 3 kategória bármelyikébe tartozik.

  1. USA Állampolgárok
  2. USA Permanens Rezidensek vagyis Zöld Kártya tulajdonosok
  3. Számottevő USA tartózkodás esetén bármilyen külföldi magánszemély

 

Számottevő USA tartózkodás akkor merül fel ha elegendő napot tartózkodik egy külföldi személy az USA területén bármilyen vízum státuszban.

Amennyiben egy külföldi személy több int 183 halmozott napot tartózkodik egy az USÁban akkor USA adóilletőségűvé válik.

A napok számát a kövekető képlet alapján számítja az adóhivatal:

Az adott év napjainak száma + az előző év napjainak száma osztva 3-al + az azt megelőző év napjainak száma osztva 6-al.

Például ha egy külföldi személy a következő USA tartózkodást halmoz fel:

2016-ban 90 nap

2017-ben 120 nap

2018-ban 140 nap

A fenti képlet alapján 140 nap + 120nap osztva 3-al + 90 nap osztva 6-al vagyis 140 + 40 + 15 = 195 nap. Tehát a külföldi személy 2018-as adóévben USA adóilletőségű személlyé vált, vagis adóbevallási kötelezettsége keletkezett mindennemű belföldi és külföldi jövedelme után.

Tartózkodási napnak számít minden olyan nap, amelynek bármely részét fizikailag az USA területén tölti. Vagyis az érkezési és a távozási napok is teljes napnak számít.

Személyek, akik kivételt képeznek a számottevő tartózkodás alól: – Ideiglenesen az USA területén tartózkodó külföldi kormányok személyzete – J vagy Q vízumkategóriában ideiglenesen az USA területén tartózkodó külföldi tanárok vagy gyakornokok – F,J,M vagy Q vízumkategóriában ideiglenesen az USA területén tartózkodó külföldi diákok – Professzionális sportolók akik jótékonysági célból versenyeznek ideiglenesen az USA területén. Ez a kivétel nem automatikus, csakis akkor akólkalamzható amennyiben időben beadott adójelentésen jelezve van az adóhivatal felé.

Mit jelent USA belföldi adóalanyként adózni: Az Egyesült Államok adórendszere nem a tranzakciót adóztatja, hanem a személyt. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy külföldi személy USA belföldiként adózik, akkor bárhol a világon keletkezik bármilyen jövedelme azt az USÁban bevallani és leadózni köteles. A külföldön már befizetett adókat természetesen levonhatja az USA adókból. Továbbá adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik különböző külföldi tranzakciók után.

Külföldi tranzakciók bevallásai és jelentései

Az USA adórendszere globális adózású, ami azt jelenti, hogy minden USA adóilletőségű magán személy vagy jogi személy mindennemű jövedelme után adózik és beszámolási kötelezettség alá esik az USÁban a világ bármenyik országában keletkezett bevétele vagy tranzakciója után.

Magánszemélyek esetén USA adóilletőségűnek számít minden USA állampolgár, zöld kártyával rendelkező külföldi állampolgár, valamint minden küldöldi állampolgár aki meghaladja a a fent leírt USA területén töltött napok számát egy adott évben.

Az alap adóbevallásokon túl egyéb adatszolgáltatás és jelentések rendszere a követlkezőkből tevődik össz:.

1. Form 5471-Information Return of U.S. Persons With Respect To Certain Foreign Corporations
Minden USA jogi vagy magán személy köteles jelenteni minden olyan külföldi részvénytársaságban való részesedését ahol 10%-ot meghaladó tulajdon joga vagy szavazati joga van direkt vagy indirekt módon. Amennyiben ez a részesedés vagy szavazati jog meghaladja az 50%-ot, akkor viszont adókötelezettség is keletkezik a rá eső haszonrész passzív és specifikus része után akár ez ki lett osztalékként osztva akár nem. Ez a bevallás az egyik legbonyolultabbak közé tartozik, mert a külföldi cég éves mérlegét és eredménykimutatását át kell konvertálni dollár alapú kimutatássá, majd az USA könyvviteli rendszere alapján összeállítani és így kimutatni, hogy mekkora nettó eredmény keletkezik. Ez eltérhet az eredeti eredménytől. Ezután megállapításra kerülnek azok a tranzakciók amit adóalapot képeznek az USÁban, mint például a bérleti jövedelmek, kamatjövedelmek, USA tulajdonos felé nyújtotott hitelek, egyéb kapcsolt tranzakciók.
A jelentés elmulasztása vagy késedelmes beadása esetén a bírság mértéke 10 ezer dollár cégenként.

2. Form 8865 – Return of U.S. Persons With Respect to Certain Foreign Partnerships
E bevallás hasonló a fentihez, azzal a különbséggel, hogy átfolyó adózású társaságok jelentése, ahol a teljes éves nettó eredmény adózásra kerül az USÁban.
A jelentés elmulasztása vagy késedelmes beadása esetén a bírság mértéke 10 ezer dollár cégenként.

3. Form 8858 – Information Return of U.S. Persons With Respect to Foreign Disregarded Entities
Külföldi egyéni vállalkozás bevallása ami által a teljes éves nettó eredmény adózásra kerül az USÁban.
A jelentés elmulasztása vagy késedelmes beadása esetén a bírság mértéke 10 ezer dollár cégenként.

4. Form 5472 – Information Return of a 25% Foreign-Owned U.S. Corporation or a Foreign Corporation Engaged in a U.S. Trade or Business

Külföldi kapcsolt tarnzakciók jelentése amely egy USA cég és annak külföldi tulajdonosa közötti valamint a külföldi tulajdonos által birtokolt külföldi cégek közötti tranzakciókat hivatott jelenteni.
Az adatszolgáltatás elmulasztása vagy késedekmes beadása esetén a bírság mértéke 25 ezer dollár cégenként.

5. Form 926, Return by a U.S. Transferor of Property to a Foreign Corporation
USA adóalany által kölföldi cég felé történő készpénz vagy vagyon átruházásának jelentése amely részesedés szerzés vagy felszámolás miatt történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása vagy késedelmes beadása esetén a bírság mértéke az átruházott érték 10%-a.

6. FinCen Form 114 -Report Foreign Bank and Financial Accounts

Minden USA adóilletőségű jogi vagy magán személy köteles jelenteni a külföldi bank és pénzügyi számláit amelyekben direkt vagy indirekt tulajdon joga, rendelkezési joga vagy aláírási joga van.
Jelentésre kerül minden külföldi bankszámla, letéti számla, tözsdei brókerszámla, egyéb tőzsdei számla, befektetési számla, biztosítás mely pénzbeni értékkel bír, magánnyugdíj és egyéb pénzügyi számla.
Mit jelent a Rendelkezési jog? Rendelkezhet a számla felett tulajdon jog vagy aláírási jog nélkül is pl. képviseli a tulajdonost.
Mit jelent az Aláírási jog? Akár tulajdonjog nélkül aláírási joggal rendelkező pl. meghatalmazott
Mit jelent az Indirekt tulajdonjog? Külföldi cégek ahol 50% feletti tulajdonjog áll fenn.
Mi kerül jelentésre? Minden számla éves maximális egyenlege, valamint a számlavezető intézmény neve címe és a számlaszám.
Az adatszolgáltatás elmulasztása vagy késedelmes beadása esetén a bírság mértéke minimum 10 ezer dollár, maxinum a számlák értékeinek a maximális egyenlegének az 50%-a.

7. Form 8938, Statement of Specified Foreign Financial Assets
Külföldi pénzügyi számlák valamint külföldi cégek tulajdonjogainak jelentése hasonlít a fenti jelentéshez bizonyos eltérésekkel.
Az adatszolgáltatás elmulasztása vagy késedelmes beadása esetén a bírság mértéke minimum 10 ezer dollár